SOLide - Home SOLide - Home  
Pjotr, titanium 3D printed pen

Since 1998

RapidPRO Innalox

Technologie

We krijgen steeds minder tijd voor het ontwikkelen en het vervaardigen van producten. Tegelijkertijd stellen nieuwe technologische oplossingen ons in staat onze beste ideeën sneller op de markt te brengen. Het gaat daarbij om oplossingen zoals: rapid product development (RPD), rapid manufacturing (RM, steeds vaker aangeduid met additive manufacturing en 3D printing) en virtual prototyping(VP). En integrale oplossingen voor wat betreft product lifecycle management(PLM).

Wie niet 'rapid' is, gaat de boot missen, klinkt het op steeds meer plaatsen. Niet helemaal ten onrechte, want als we onze ogen de kost geven, zien we nieuwe krachtsverhoudingen ontstaan. Zwak staan bedrijven die de nieuwe mogelijkheden niet tijdig hebben overwogen of onterecht naast zich hebben neergelegd. Daarbij geldt dat de nieuwe technologische oplossingen inmiddels zo goed zijn, dat ze ruimte bieden aan nieuwe bedrijfsprocessen en zelfs bedrijfsmodellen.

Additive manufacturing en 3D Printing

We moeten opschieten. Gelukkig bestaan er tal van toegankelijke hulpmiddelen. Rapid prototyping bijvoorbeeld. Daarmee kunnen we snel prototypen maken, variërend van 'spuugmodelletjes' bij onze conceptontwikkeling tot 'functionele' prototypen in een later satdium van de productontwikkeling. Met rapid prototyping verzamelen we tijdig belangrijke informatie over de kansen van een ontwerp. Daarmee kunnen we voorkomen dat we later veranderingen moeten aanbrengen die dan veel duurder zijn. Minder risico dus ! Verder kunnen we snel onze gereedschappen maken met behulp van rapid tooling en last but not least kunnen we onderdelen en zelfs volledige samenstellingen in één keer maken met rapid manufacturing, dat de laatste tijd steeds vaker additive manufacturing wordt genoemd, naast het inmiddels wat breder toegepaste 3D printing. Additive slaat op de manier waarop dergelijke voorwerpen tot stand komen: materiaal wordt toegevoegd ('additief' dus, versus 'subtractief' bij het verspanen).

Layer manufacturing technologies

De hierboven genoemde oplossingen maken gebruik van één en hetzelfde concept. Een door een computer gecontroleerd systeem brengt materiaal samen waarna de gewenste vorm resteert. U verkrijgt dergelijke producten door ze als het ware driedimensionaal ‘af te drukken'. U stuurt het digitale, driedimensionale model dat u in uw CAD-pakket heeft ‘gemodelleerd‘ naar uw '3D printer'. U kunt dit vergelijken met het afdrukken van tekst op papier met een tekstverwerker en een printer. Het apparaat hecht bijvoorbeeld poederkorrels (kunststof, metaal of keramiek) aan elkaar of doet plaatselijk vloeistof uitharden. Dat gebeurt laagsgewijs, waarbij hechting of uitharding plaatsvindt binnen de contouren van het te realiseren werkstuk. De laagdikten bedragen bijvoorbeeld 0,1 mm; soms (veel) meer of minder. We spreken in dit verband van layer manufacturing technologies (LMT) en - zoals al opgemerkt - omdat we materiaal toevoegen: additive manufacturing (AM).

Mass customization

Stereolithografie(SL(A)), (selective) laser sintering((S)LS), fused deposition modelling(FDM) en 3D printing(3DP; volgens de oorspronkelijke betekenis) zijn slechts enkele verschijningsvormen met ieder hun eigen mogelijkheden, beperkingen en kosten. Verder zijn allerlei perifere, recente ontwikkelingen van praktische waarde, onder meer op het gebied van CAD en CAM, scanning (digitalisering en reverse engineering) en materialen, evenals hybride oplossingen. Een van de belangrijkste voordelen van additive manufacturing is dat de producent zijn producten optimaal kan afstemmen op de wensen van de individuele afnemer (customization). Er is namelijk geen (kostbaar) gereedschap nodig dat hem noodzaakt enorme aantallen producten precies hetzelfde te maken.

Architectuur en Chirurgie

De toepassingsmogelijkheden van additive manufacturing zijn zonder meer aanzienlijk te noemen. Een groeiend aantal architecten laat maquettes driedimensionaal afdrukken en rapid tooling kan inmiddels ook in de bouw op enige belangstelling rekenen. Verder passen steeds meer chirurgen rapid manufacturing toe om beschadigd of misvormd bot te vervangen door metaal of keramisch materiaal, en wordt zelfs onderzoek verricht naar het driedimensionaal afdrukken van organen: bioprinting.

Product lifecycle management

Door de nieuwste technologieën toe te passen, kunt u vaak in minder tijd een beter resultaat realiseren dan voorheen. Inmiddels kunnen de productontwikkeling en de vervaardiging van kleine aantallen, hoogwaardige producten profiteren van de vele, nieuwe mogelijkheden. Het aantal toepassingen van additive manufacturing neemt wereldwijd exponentieel toe. Deze ontwikkeling mag echter niet los worden gezien van een paar andere. Hierboven is gewezen op mass customisation. Verder neemt het belang van product lifecycle management (PLM) toe, omdat sneller ontwikkelen gepaard gaat met het verwerken van meer informatie in eenzelfde hoeveelheid tijd. Het is niet meer dan logisch daartoe alle bronnen te koppelen en te beheersen op basis van de levenscyclus van een product, waarbij zelfs consumentenproducten klantorder-gestuurd tot stand komen.

Inbedding

De hierboven aangehaalde oplossingen vereisen voldoende inbedding in de organisatie; doorgaans meer dan waarvan u zich vooraf bewust bent. Bij prototypebouw op basis van rapid prototyping valt het nog mee, maar rapid manufacturing vereist dat u op een andere manier ontwerpt, test en soms zelfs verkoopt dan u gewend bent. Het laatste speelt een nog grotere wol bij mass customization. Het een en ander heeft doorgaans gevolgen voor uw bedrijfsmodellen.

Het is belangrijk, dat u van tijd tot tijd nagaat of u nog op de juiste weg zit. SOLide kan u daarbij helpen. De adviseurs van SOLide helpen bedrijven de efficiëntie van hun product- en productie-ontwikkeling te verhogen en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op basis van gedegen analyse, advies, begeleiding, opleiding en 'co-management'.

Laat SOLide u voorlichten over de mogelijkheden specifiek voor uw bedrijf !